room-clean
PASSIVE VOICE

2 yeni kalıpla tanışıyoruz burada

ACTIVE VOICE : etken
PASSIVE VOICE : edilgen

En basit anlatımla

“Bir şey yaptığımızda” active voice (etken durumdayız)
“bir şey yapıldığında” (bize veya bir şeye) passive voice (edilgen)

Kalıpları kullanırız.

Bu cümleleri aşağıdaki kalıba göre oluştururuz;

TO BE + VERB3 (Participle hali fiilin)

Örnek;

Ben her gün odayı temizlerim
Burada ben odaya bir şey yapıyorum. Yani cümledeki özne “aktif” durumda

BİR PRESENT SIMPLE CÜMLE;

I clean the room every day (ACTIVE VOICE)
Ben her gün odayı temizlerim.

Burada oda (yani cümlenin öznesi) bir şey yapmıyor. Odaya bir şey yapılıyor (yani temizleniyor). Oda pasif durumda.

The room IS CLEANED every day (PASSIVE VOICE)
Oda her gün temzileniyor.

Yani : The room to be (fiil çekilmiş olarak) cleaned (clean 3. hali) everyday

Mutlaka TO BE fiilini kullanırız. Keza eylem fiilinin 3. halini de kullanmak zorundayız.

GELECEK ZAMAN CÜMLESİ

I will clean the room tomorrow (ACTIVE VOICE)
Yarın odayı temizleyeceğim.

The room will be cleaned tomorrow (PASSIVE VOICE)
Oda yarın temzilenecek

DILI GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLESİ

I cleaned the room yesterday (ACTIVE VOICE)
Ben dün odayı temizledim

The room was cleaned yesterday (PASSIVE VOICE)
Oda dün temizlendi

Aynı şekilde diğer bütün zamanlarda da “to be” fiilini o zamana göre çekerek passive voice cümle kurabiliriz.

Leave A Response

*

code