LIST OF IRREGULAR VERBS / DÜZENSİZ FİLLER LİTESİ
(Bütün fiillerin başında “To” olduğunu biliniz – Örneğin to come: gelmek gibi

Base Form Past Simple Past Participle
awake: uyandırmak awoke awoken
be: olmak was, were been
beat: vurmak / dövnek beat beaten
become: olmak / haline gelmek became become
begin: başlamak began begun
bend: eğmek / bükmek bent bent
bet: iddia etmek bet bet
bid: teklif etmek (vermek) bid bid
bite: ısırmak bit bitten
blow: üflemek blew blown
break: kırmak broke broken
bring: getirmek brought brought
broadcast: yayın yapmak broadcast broadcast
build: inşa etmek built built
burn: yakmak / yanmak burned or burnt burned or burnt
buy: satın almak bought bought
catch: yakalamak caught caught
choose: seçmek chose chosen
come: gelmek came come
cost: mal olmak cost cost
cut: kesmek cut cut
dig: kazmak dug dug
do: yapmak did done
draw: çizmek / çekmek drew drawn
dream: hayal etmek dreamed or dreamt dreamed or dreamt
drive: sürmek drove driven
drink: içmek drank drunk
eat: yemek ate eaten
fall düşmek fell fallen
feel: hissetmek felt felt
fight: dövüşmek fought fought
find: bulmak found found
fly: uçmak flew flown
forget: unutmak forgot forgotten
forgive: affetmek / bağışlamak forgave forgiven
freeze: donmak / dondurmak froze frozen
get: almak / elde etmek got got (sometimes gotten)
give: vermek gave given
go: gitmek went gone
grow: büyümek grew grown
hang: asmak /asılı durmak hung hung
have: sahip olmak had had
hear: duymak heard heard
hide: saklanmak hid hidden
hit: vurmak hit hit
hold: tutmak held held
hurt: incitmek / acıtmak hurt hurt
keep: muhafaza etmek kept kept
know: bilmek knew known
lay: sermek (bir yere /zemine) laid laid
lead: öncilik yapmak, önden gitmek led led
learn: öğrenmek learned or learnt learned or learnt
leave: terketmek left left
lend: ödünç vermek lent lent
let: izin vermek let let
lie: yalan söylemek lay lain
lose: kaybetmek lost lost
make: yapmak made made
mean: anlamına gelmek / ifade etmek meant meant
meet: buluşmak met met
pay: ödemek paid paid
put: koymak put put
read: okumak read read
ride: binmek (at /bisiklet vs) rode ridden
ring: çalmak (zil) rang rung
rise: yükselmek rose risen
run: koşmak ran run
say: söylemek said said
see: görmek saw seen
sell: satmak sold sold
send: göndermek sent sent
show: göstermek showed showed or shown
shut: kapamak shut shut
sing: şarkı söylemek sang sung
sink: batmak sank sunk
sit: oturmak sat sat
sleep: uyumak slept slept
speak: konuşmak spoke spoken
spend: harcamak spent spent
stand: sayakta durmak stood stood
stink: kötü kokmak stank stunk
swim: yüzmek swam swum
take: almak (avucuna) took taken
teach: öğretmek taught taught
tear: yırtmak tore torn
tell: anlatmak / söylemek told told
think: düşünmek thought thought
throw: fırlatmak threw thrown
understand: anlamak understood understood
wake: uyanmak woke woken
wear: giymek / aşındırmak wore worn
win: kazanmak won won
write: yazmak wrote written

 

Leave A Response

*

code